สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
1.29
0.21
0.83
1.05
64.35%
80.89%
รายจ่ายภาพรวม
10
1.29
0.21
0.83
1.05
64.35%
80.89%
×