���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
14
3.23
2.39
0.24
2.63
81.40%
รายจ่ายภาพรวม
14
3.23
2.39
0.24
2.63
81.40%
×