���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
2.40
0.59
0.48
1.07
20.07%
44.61%
รายจ่ายภาพรวม
9
2.40
0.59
0.48
1.07
20.07%
44.61%
×