สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
7.86
0.65
4.80
5.45
61.02%
69.33%
รายจ่ายลงทุน
13
2.81
0.47
2.17
2.64
77.12%
93.82%
รายจ่ายภาพรวม
31
10.68
1.12
6.97
8.09
65.26%
75.78%
×