สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
15.21
0.55
10.71
11.26
70.39%
73.98%
รายจ่ายลงทุน
13
2.81
0.00
2.64
2.64
93.82%
93.82%
รายจ่ายภาพรวม
31
18.03
0.55
13.35
13.90
74.04%
77.08%
×