สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
8.81
0.04
6.32
6.37
71.79%
72.28%
รายจ่ายลงทุน
12
1.93
1.58
0.14
1.71
7.07%
88.63%
รายจ่ายภาพรวม
30
10.74
1.62
6.46
8.08
60.15%
75.22%
×