���������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
14
12.61
10.99
0.07
11.06
87.75%
รายจ่ายภาพรวม
14
12.61
10.99
0.07
11.06
87.75%
×