���������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
9.18
0.57
7.57
8.14
82.44%
88.62%
รายจ่ายลงทุน
13
2.81
0.00
2.64
2.64
93.82%
93.82%
รายจ่ายภาพรวม
31
11.99
0.57
10.21
10.78
85.11%
89.84%
×