สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
35
23.00
0.00
17.51
17.51
76.14%
76.14%
รายจ่ายลงทุน
2
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
37
23.06
0.00
17.58
17.58
76.21%
76.21%
×