สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
27
20.28
0.00
12.83
12.83
63.24%
63.24%
รายจ่ายภาพรวม
27
20.28
0.00
12.83
12.83
63.24%
63.24%
×