���������.������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
42
18.58
0.00
15.10
15.10
81.30%
81.30%
รายจ่ายภาพรวม
42
18.58
0.00
15.10
15.10
81.30%
81.30%
×