ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
19.80
0.01
11.04
11.05
55.78%
55.80%
รายจ่ายลงทุน
1
9.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
19
29.30
0.01
11.04
11.05
37.69%
37.71%
×