ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
10.18
0.00
7.98
7.98
78.39%
78.39%
รายจ่ายลงทุน
5
22.04
22.04
0.00
22.04
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
23
32.23
22.04
7.98
30.03
24.77%
93.17%
×