��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
19
34.81
0.03
24.35
24.38
69.96%
70.03%
รายจ่ายลงทุน
5
62.48
58.21
4.27
62.48
6.83%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
24
97.29
58.23
28.63
86.86
29.42%
89.28%
×