สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
3.73
0.00
2.37
2.37
63.48%
63.48%
รายจ่ายลงทุน
1
1.59
1.59
0.00
1.59
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
5
5.33
1.59
2.37
3.96
44.49%
74.40%
×