สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
5.96
0.05
5.14
5.19
86.14%
86.98%
รายจ่ายลงทุน
1
1.59
0.00
1.59
1.59
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
9
7.56
0.05
6.73
6.78
89.06%
89.73%
×