สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
8.32
0.00
6.51
6.51
78.20%
78.20%
รายจ่ายลงทุน
1
1.44
0.00
1.44
1.44
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
11
9.76
0.00
7.94
7.94
81.41%
81.41%
×