���������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
5.00
4.85
0.00
4.85
96.97%
รายจ่ายลงทุน
1
1.59
1.59
0.00
1.59
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
4
6.59
6.44
0.00
6.44
97.70%
×