���������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
4.39
0.08
3.31
3.39
75.48%
77.30%
รายจ่ายลงทุน
1
1.59
0.00
1.59
1.59
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
6
5.98
0.08
4.90
4.98
82.01%
83.35%
×