ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
3.63
0.00
1.68
1.68
46.14%
46.14%
รายจ่ายลงทุน
1
33.66
27.60
6.06
33.66
18.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
10
37.29
27.60
7.73
35.33
20.74%
94.75%
×