ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
2.86
0.00
2.42
2.42
84.63%
84.63%
รายจ่ายภาพรวม
5
2.86
0.00
2.42
2.42
84.63%
84.63%
×