���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
4
2.27
2.09
0.03
2.12
93.46%
รายจ่ายภาพรวม
4
2.27
2.09
0.03
2.12
93.46%
×