���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
4
2.50
2.22
0.03
2.25
90.15%
รายจ่ายภาพรวม
4
2.50
2.22
0.03
2.25
90.15%
×