���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
1.44
0.00
1.39
1.39
96.59%
96.59%
รายจ่ายลงทุน
1
33.66
33.66
0.00
33.66
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
9
35.09
33.66
1.39
35.04
3.95%
99.86%
×