ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
4
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
×