สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.11
0.00
0.11
0.11
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
2
0.11
0.00
0.11
0.11
100.00%
100.00%
×