จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
14.58
0.00
4.38
4.38
30.05%
30.05%
รายจ่ายลงทุน
35
155.88
12.28
0.00
12.28
0.00%
7.87%
รายจ่ายภาพรวม
41
170.46
12.28
4.38
16.66
2.57%
9.77%
×