จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
21.90
0.25
9.12
9.37
41.64%
42.79%
รายจ่ายลงทุน
35
155.88
10.31
2.93
13.24
1.87%
8.49%
รายจ่ายภาพรวม
41
177.78
10.56
12.05
22.61
6.77%
12.71%
×