จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
23.88
0.00
8.52
8.52
35.65%
35.65%
รายจ่ายลงทุน
30
68.87
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
34
92.75
0.00
8.52
8.52
9.18%
9.18%
×