��������������������������������������������� (������������������������������������)

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
7
29.77
13.24
6.75
19.99
67.12%
รายจ่ายลงทุน
63
133.43
52.33
60.87
113.20
84.83%
รายจ่ายภาพรวม
70
163.20
65.56
67.62
133.18
81.60%
×