องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
121.55
0.00
121.55
121.55
100.00%
100.00%
รายจ่ายลงทุน
4
34.66
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
8
156.21
0.00
121.55
121.55
77.80%
77.80%
×