องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
221.31
0.00
221.31
221.31
100.00%
100.00%
รายจ่ายลงทุน
4
34.66
3.76
0.00
3.76
0.00%
10.84%
รายจ่ายภาพรวม
8
255.97
3.76
221.31
225.07
86.45%
87.92%
×