องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
286.28
0.00
286.28
286.28
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
6
286.28
0.00
286.28
286.28
100.00%
100.00%
×