������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
107.84
100.66
0.00
100.66
93.33%
รายจ่ายลงทุน
5
40.64
0.00
0.00
0.00
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
11
148.48
100.66
0.00
100.66
67.78%
×