เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
23
60.48
0.00
54.66
54.66
90.37%
90.37%
รายจ่ายลงทุน
4
10.10
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
27
70.58
0.00
54.66
54.66
77.43%
77.43%
×