เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
31
150.56
0.00
140.98
140.98
93.64%
93.64%
รายจ่ายลงทุน
2
6.98
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
33
157.54
0.00
140.98
140.98
89.49%
89.49%
×