���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
23
123.14
106.44
0.00
106.44
86.44%
รายจ่ายลงทุน
5
20.69
0.00
2.35
2.35
11.35%
รายจ่ายภาพรวม
28
143.82
106.44
2.35
108.79
75.64%
×