���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
23
123.14
117.72
0.00
117.72
95.59%
รายจ่ายลงทุน
5
20.69
0.00
5.43
5.43
26.23%
รายจ่ายภาพรวม
28
143.82
117.72
5.43
123.14
85.62%
×