���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
27
101.96
0.00
60.89
60.89
59.71%
59.71%
รายจ่ายลงทุน
4
10.10
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
31
112.07
0.00
60.89
60.89
54.33%
54.33%
×