���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
1.24
1.20
0.00
1.20
97.30%
รายจ่ายภาพรวม
3
1.24
1.20
0.00
1.20
97.30%
×