���������.������������������������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.83
0.00
1.42
1.42
77.55%
77.55%
รายจ่ายลงทุน
6
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
12
2.01
0.00
1.59
1.59
79.47%
79.47%
×