���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
3.05
0.00
1.84
1.84
60.20%
60.20%
รายจ่ายลงทุน
3
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
3.09
0.00
1.87
1.87
60.65%
60.65%
×