���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.20
0.00
0.13
0.13
67.51%
67.51%
รายจ่ายภาพรวม
2
0.20
0.00
0.13
0.13
67.51%
67.51%
×