��������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
14.88
0.21
13.09
13.30
87.96%
89.37%
รายจ่ายลงทุน
2
0.42
0.00
0.42
0.42
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
15.30
0.21
13.51
13.72
88.29%
89.66%
×