���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
19.03
13.26
3.31
16.57
17.40%
87.09%
รายจ่ายภาพรวม
11
19.03
13.26
3.31
16.57
17.40%
87.09%
×