������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
3.26
0.00
2.15
2.15
65.77%
65.77%
รายจ่ายลงทุน
6
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
16
3.67
0.00
2.56
2.56
69.60%
69.60%
×