������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
5.68
0.00
4.62
4.62
81.48%
81.48%
รายจ่ายลงทุน
4
7.60
0.00
0.15
0.15
1.91%
1.91%
รายจ่ายภาพรวม
15
13.27
0.00
4.77
4.77
35.94%
35.94%
×