���������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
1.89
0.06
0.95
1.01
50.28%
53.30%
รายจ่ายลงทุน
1
9.43
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
11.31
0.06
0.95
1.01
8.39%
8.89%
×