���������.��������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
24
42.82
32.82
0.04
32.86
76.74%
รายจ่ายลงทุน
88
49.33
5.73
21.28
27.01
54.76%
รายจ่ายภาพรวม
112
92.14
38.55
21.32
59.87
64.97%
×