���������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
6
14.27
12.26
0.00
12.26
85.95%
รายจ่ายลงทุน
11
14.69
9.71
4.05
13.76
93.67%
รายจ่ายภาพรวม
17
28.96
21.97
4.05
26.03
89.86%
×